Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.tripplanner.pro jest T&D Institute Elżbieta Krokosz, ul. Partynicka 36/11, 53-031 Wrocław, NIP: 8821730962, REGON: 021516010, dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: info@tripplanner.pro
 2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów oraz praw osób fizycznych, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść wyżej wskazanych kategorii osób, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

2. Ceny usług

 1. Podane przez Sprzedawcę ceny usług zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
 2. Ceny usług nie zawierają opłat za inne ewentualne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowania zamówienia.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy usług nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę płatności.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym. Dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie rejestracji konta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umowy, chyba że Kupujący wyrazi w sposób wyraźny zgodę na wykorzystanie ich w innych celach (np. marketingowych, reklamowych, informacyjnych).
 6. Brak dokonania wpłaty ceny przez Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia uznaje się za wycofanie oferty zakupu.

4. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy: info@tripplanner.pro oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Wpłacone przez Kupującego środki podlegają zwrotowi przelewem na konto, z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący – np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy – zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.
 5. Kupujący poprzez pobranie plików cyfrowych wyraża zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami oraz Kupujących nie będących osobami fizycznymi, które zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej: https://www.payu.pl
 2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online, w zależności od tego która z tych sytuacji nastąpi pierwsza.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

6. Dostawa

 1. Termin dostarczenia Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostarczenia Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest towar w postaci pliku cyfrowego (np. Ebook), przedmiot zamówienia zostaje wysłany na adres e-mail Kupującego wskazany w trakcie składania zamówienia. Wysyłka towaru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje niezwłocznie.
 4. Wraz z usługą Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży usługi. Kupujący, składając zamówienie oraz akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich duplikatów i korekt w formie elektronicznej w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na adres e-mail podany przez Kupującego w trakcie tworzenia konta lub przy składaniu zamówienia. W razie zmiany adresu e-mail Kupujący zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie. W razie braku takiego działania ze strony Kupującego uznaje się za skuteczne doręczenie faktury na dotychczas podany adres e-mail. Sprzedawca zastrzega możliwość przesyłanie faktur w formie papierowej drogą tradycyjną w razie wystąpienia przeszkód o charakterze technicznym. Na życzenie Kupującego będącego konsumentem Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

7. Zasady korzystania z produktu – treści i usługi cyfrowe

 1. Niniejszy punkt Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie Internetowym. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania z Produktu lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (w takim wypadku informacje na temat indywidualnych warunków podane zostaną w opisie Produktu, którego one dotyczą).
 2. Prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku Produktów stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Sprzedawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do Produktu.
 3. Klient na podstawie zawartej Umowy Sprzedaży jest uprawniony korzystać z Produktu w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową Sprzedaży, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 4. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Klienta, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy Sprzedaży: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt.
 5. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest przez czas określony Umową Sprzedaży. W razie braku odmiennych informacji w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia, przyjmuje się, że korzystanie z Produktu możliwe jest bezterminowo.
 6. Dostęp do Produktu udzielany jest poprzez przesłanie treści cyfrowych (np. w formie pliku komputerowego) lub linku (adresu URL) wraz z danymi dostępowymi (np. login, hasło) umożliwiającymi dostęp do treści lub usług cyfrowych wchodzących w skład Produktu na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu.
 7. Sprzedawca może dokonać zmiany Produktu, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową Sprzedaży, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. gdy zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie, w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany Produktu dostarczanego w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta, a Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do Produktu lub korzystanie z niego, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, w stanie niezmienionym.

8. Rękojmia, gwarancja i reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady sprzedawanych produktów według reguł określonych w przepisach bezwzględnie obowiązujących.
 2. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail: info@tripplanner.pro wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.
 3. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących nie będących konsumentami.
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty, lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane rejestrowe określa ust. 1.1. Regulaminu.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania): (a) wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (b) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, a także marketingiem usług własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji Newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 7. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom z branży informatycznej, które wspierają Administratora w prawidłowej realizacji usługi np. hostingodawcy oraz podmiotowi, który prowadzi platformę za pośrednictwem, której jest prowadzone szkolenie, a także podmiotowi przy pomocy, którego realizuje część szkolenia. Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotowi obsługującemu płatności kartą płatniczą w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zapłaty za zamówienie oraz biuru rachunkowemu.
 8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Kupującego (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 10. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Kupującemu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określają postanowienia Polityki prywatności.

10. Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@tripplanner.pro
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem oraz z Kupującym nie będącym osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25-03-2023 r.

Trip Planner Pro

ul. Kutnowska 1/3

53-135 Wrocław

Copyright 2019-2024 © tripplanner.pro All Rights Reserved

Copyright 2019-2024 © tripplanner.pro 

All Rights Reserved

Scroll to Top